Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών Δωρίδας «Η Γκιώνα», στις 7 Απριλίου 2024, 11.00, στα Γραφεία του Συνδέσμου (Βύρωνας Αττικής)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μελών του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών Δωρίδος «Η Γκιώνα»
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών Δωρίδος «Η ΓΚΙΩΝΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πμ., στα γραφεία της έδρας του Συνδέσμου, που βρίσκονται στο Βύρωνα (Μέλητος 3 και Καισαρείας), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των πεπραγμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την περίοδο 1/1/2023 – 31/12/2023.

2. Υποβολή και έγκριση του οικονομικού απολογισμού διαχειρίσεως εσόδων – εξόδων κατά την περίοδο 1/1/2023 – 31/12/2023.

3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τον έλεγχο της περιόδου 1/1/2023 – 31/12/2023.

4. Υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού για την περίοδο 1/1/2024 – 31/12/2024.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την περίοδο 1/1/2023 – 31/12/2023.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΡΑ-ΔΕΔΕ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ