Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος, 6 Απριλίου 2023, 19.00

31 Μαρτίου 2023

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος».

     Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι την 6η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018) και την υπ’ αριθ. 375/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2021 απόφασης  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος» για έγκριση για την διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού  για την  μίσθωση του 1ου  ορόφου του Πολιτιστικού Κέντρου Διχωρίου (χρήση ως ξενώνας). (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 2. Έγκριση  Προγράμματος Δράσης έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.). (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.). (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 4. Έγκριση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.). (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 5. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Δωρίδος,  για το έτος 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος)
 6. Ανανέωση παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Αλποχωρίου), χωρίς αντάλλαγμα, στο Σύλλογο Αλποχωριτών Δωρίδος «Η ΠΡΟΟΔΟΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος)
 7. Έγκριση  τοποθέτησης πλωτής εξέδρας μικρής κλίμακας προσωρινής χρήσης στη λίμνη Παραθάλασσο στη Δημοτική Κοινότητα Μοναστηρακίου για εποχική χρήση (από 25-07-2023 έως 25-08-2023), για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)
 8. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Δημοτικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)
 9. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Φιλίππου & Ευθυμίας Καψιώτη» της Δημοτικής Κοινότητας Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)
 10. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Κωνσταντίνου Ευθυμίου του Γεωργίου» της Δημοτικής Κοινότητας Τρικόρφου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)
 11. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος». (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών)
 12. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος». (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών)
 13. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την Επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος». (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών)
 14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2023 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ