Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, στις 21 Δεκεμβρίου 2023, 18.00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δωρίδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο
Λιδωρίκι την 21η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018) και όπως η παρ.
1 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.
5043/2023 (ΦΕΚ 91 Α΄/13-4-2023) και την υπ’ αριθ. 375/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-
4ΙΓ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δωρίδος οικονομικού
έτους 2024. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Καπεντζώνης Γεώργιος)

2. Καθορισμός συντελεστών τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, για το
οικονομικό έτος 2024. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Δήμαρχος,
κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

3. Καθορισμός συντελεστών ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
φωτισμού για το οικονομικό έτος 2024. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή.
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

4. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το οικονομικό
έτος 2024. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Καπεντζώνης Γεώργιος)

5. Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024.
(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης
Γεώργιος)

6. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2024. (Εισάγεται από την
Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

7. Καθορισμός τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και
συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2024. (Εισάγεται από την Οικονομική
Επιτροπή. Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

8. Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων για το οικονομικό έτος 2024. (Εισάγεται από
την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

9. Καθορισμός τελών κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2024. (Εισάγεται από την
Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ