Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, στις 28 Φεβρουαρίου 2024, 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Λιδωρικίου

Δήμος Δωρίδος
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων
Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

Λιδωρίκι, 19 Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος».

Σας ενημερώνουμε ότι η ειδική συνεδρίαση για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α΄/6-10-2023) και την υπ’ αριθ. 98 – Α.Π. 8182 – 26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι την 28η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η καταληκτική ημερομηνία για την έγγραφη κατάθεση θεμάτων στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου είναι η 25η Φεβρουαρίου 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΡΗΡΟΡΙΟΣ