Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής (Δεκέμβριος 2023)

Τηλ. 2266031216

ΤΡΊΤΗ 5/12
ΠΈΜΠΤΗ 7/12
ΤΡΊΤΗ 12/12
ΤΕΤΆΡΤΗ 13/12
ΤΡΊΤΗ 19/12
ΤΕΤΆΡΤΗ 20/12
ΠΈΜΠΤΗ 27/12